Υδροηλεκτρική

Υδροηλεκτρισμός είναι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την υδρενέργεια. Ο υδροηλεκτρισμός παρέχειπερίπου 715.000 MWe ή 19% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας (16% το 2003), λογιστικά πάνω από το 63% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες την περίοδο 2005.

Η πρώτη φιλική προς τα ψάρια υδροηλεκτρική εγκατάσταση (F-LWK 5-300 kW) δεν χρειάζονται πλέον εγκάρσιες κατασκευές και δεν έχει αιχμηρά πτερύγια, και έτσι ωφελούνται και τα ψάρια και η χρηματοδότηση. Η μονάδα εγκαθίσταται στον πυθμένα του ποταμιού. Η τοποθέτηση των υπόγειων συσσωρευτών είναι δυνατή χωρίς να εμποδίζεται η κίνηση των πλοίων. Ανάλογα με την ταχύτητα της ροής του νερού η μονάδα παράγει ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ 5 και 300 kW.