Εταιρεία

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη μας έχουν συνολική επαγγελματική εμπειρία πάνω από 15 χρόνια ως μηχανικοί – ελεύθεροι επαγγελματίες στο χώρο των ΑΠΕ.

Η Γ3 αποτελείται από έμπειρο προσωπικό, (Πολιτικούς, Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους κλπ) που παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη ενός έργου, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ε.Ε.)

Οι δραστηριότητες της Γ3 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τόσο για εγχώριους, όσο και για διεθνείς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και Ε.Ε.. Η Γ3 Ενεργειακή ακολουθεί αυστηρά την αδειοδοτική διαδικασία των έργων ΑΠΕ και Ε.Ε., από την αρχή μέχρι την τελική παράδοση της άδειας εγκατάστασης στον επενδυτή. Στις υπηρεσίες της Γ3, περιλαμβάνονται η απόκτηση του συνόλου των ενδιάμεσων αδειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων ΑΠΕ και E.E. (αιολικά, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, ενεργειακές αναβαθμίσεις κλπ), καθώς και η προετοιμασία του φακέλου και η υποβολή αίτησης για την επιλεξιμότητα «επιδοτούμενων» εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα με το ελληνικό επενδυτικό κανονιστικό πλαίσιο.

Μεθοδολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και επιστημονικές μεθόδους. Παρακάτω δίνεται, ενδεικτικά, ένας κατάλογος από προγράμματα λογισμικού και υπολογιστικά εργαλεία, που απαντούν στις μεγαλύτερες απαιτήσεις των πελατών μας, με επαγγελματισμό και ποιοτική προσέγγιση.

  • Εκτίμηση Αιολικού Δυναμικού : Χρήση υπολογιστικών μοντέλων Wind Rose, Wind-PRO, RETScreen
  • Εκτίμηση Ηλιακού & Φ/Β δυναμικού : Χρήση υπολογιστικών μοντέλων Photovoltaic Potential Estimation Database-PPED/Joint Research Center of EC
  • Διαστασιολόγηση Φ/Β συστημάτων : Χρήση υπολογιστικών μοντέλων PV-Syst, PV-Calc
  • Οικονομική ανάλυση επενδύσεων : Χρήση υπολογιστικών μοντέλων WiFE, PVFinE, RETScreen
  • Προσομοίωση ενεργειακού προφίλ κτιρίων & υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας :
    Χρήση υπολογιστικών μοντέλων EPA ED, Xenios
  • Ενεργειακές μελέτες κτιρίων : Χρήση υπολογιστικών μοντέλων 4M, Dialux,